Eesti
English
Töötajad ja tegevusvaldkonnad »

Töötajad ja tegevusvaldkonnad

04.07.2017

Rue Guimard 11/13,
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10 
e-mail: permrep.eu@mfa.ee
e-mailid: eesnimi.perekonnanimi@mfa.ee


COREPER II

Tel +32 2 227 4312

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja


Koordineerimine

Piia Mathisen - 1. sekretär

-          Antici, Coreper II koordineerimine

 

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi


COREPER I

Tel +32 2 227 4303

 

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht 

 

Koordineerimine

Helena HINTO - atašee

-          Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester


Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (PSC)

Tel +32 2 227 4318

 

Rein TAMMSAAR - suursaadik

esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Liisa PALL - PSC-i suursaadiku abiKommunikatsioon

Marika POST - pressiesindaja, nõunik

-          Coreper II, Coreper I

tel +32 2 227 3928, mob +32 474 98 16 57, e-mail: marika.post@mfa.eeKristo PÕLLU - atašee

Tel +32 2 227 4357

-          horisontaalne koordinatsioon, Brexit


 

Suhted Euroopa Parlamendiga

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Oleg DMITRIJEV - nõunik

-       EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa ParlamendigaNõukogu üldasjade töögrupp (GAG); Regioonide Komitee; Majandus-ja Sotsiaalkomitee;


Juriidilised küsimused

Tel +32 2 227 4303


Nele HOLLO - 3. sekretär

jurist

EL õigus, rikkumismenetlused; EL Kohus

   

Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika

Tel +32 2 227 4318

 

Rein TAMMSAAR - suursaadik

esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Liisa PALL - PSC-i suursaadiku abi

 

Koordineerimine

Kristi TORIM - 3. sekretär

-          aseesindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Igor SCHVEDE - kommodoor

-          esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures

Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540

 

Margot KÜNNAPUU - kolonelleitnant

-          sõjalise esindaja asetäitja

Tel +32 2 227 4309; NATO-s +32 2 707 9595

 

Indrek ELLING - major

-          Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis

Tel +32 2 227 4358

 

Artur KINK - nõunik

-          RELEX, CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad

 

Jüri KAHN - nõunik

-          COMAG (Põhja-Aafrika), COMEM (Lähis-Ida ja Pärsia lahe riigid)

  

Regina PALANDI-PAJU - 1. sekretär

-          COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), ida-suunaline strateegiline kommunikatsioon, Põhjadimensioon, Arktika Nõukogu, Läänemeremaade Nõukogu


Keiu SARAL - 1. sekretär

-          COEST (Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova, Valgevene), Euroopa Naabruspoliitika (ENP), Idapartnerlus, Must meri

 

Airi ALAKIVI - 3. sekretär

-          COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan), CVM (Bulgaaria ja Rumeenia ülevaatemehhanism), Küprose järelduste töögrupp


Kristel KEERMA - nõunik

-          COASI,  EEA (Euroopa Majanduspiirkond), EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem)


Sandra REINTAMM - atašee

-          COAFR (Aafrika), terrorismivastane võitlus, migratsioon

 

Kaie KORK - 1. sekretär

-          CSDP tsiviilaspektid, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (tuumarelva leviku tõkestamine), CODUN (desarmeerimine ja relvastuskontroll)

 

Liivi TURK - kaitsepoliitika nõunik

-          CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), Athena mehhanismi erikomitee, EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus

 COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel +32 2 227 4312

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja

 

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

 

Koordineerimine

Piia MATHISEN - 1. sekretär

-          Antici, Coreper II koordineerimine

 

Väliskaubanduspoliitika ja arengukoostöö

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Veiko MONTONEN - 1. sekretär

-          kaubanduspoliitika komitee (aseliige), COTRA (Atlandiülesed suhted)

  
 

Marlen REIN - atašee 

-          EL arengupoliitika (CODEV), AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid), rahvusvahelised arengukonverentsid

 

Justiits- ja siseküsimused

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Siseküsimused


Svetlana RAUDONEN - tollipoliitika nõunik

-          toll

 

Märt HIIETAMM - nõunik siseküsimustes

-          siseturvalisuse valdkonna üldkoordinatsioon, SCIFA, HLWG


Merili SOOSALU - nõunik siseküsimustes

-          viisapoliitika, seaduslik ränne, IPCR

 

Anni ALEKSANDROV - nõunik siseküsimustes

-          COSI, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, DAPIX (andmevahetus), PNR, LEWP

 

Justiitsküsimused 

Tuuli LEPP - nõunik justiitsküsimustes

-          õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse (DAPIX), JAIEX

 

Haldi KOIT - nõunik justiitsküsimustes

-          Õigusalane koostöö tsiviilasjades (Brüssel IIa), dokumentide kättetoimetamine/ tõendite kogumine, üldküsimused , intellektuaalse omandi õigus, konkurentsiõigus, e-õiguskeskkond/e-õigus, läbipaistvus (info töögrupp), õigusriigi dialoog


Pille KRIIBI  - nõunik justiitsküsimustes

-          Õigusalane koostöö tsiviilasjades (v.a Brüssel IIa), ühinguõigus, kodifitseerimine, põhiõigused (FREMP), parem õigusloome


Majandus- ja rahandusküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Priit POTISEPP - rahandustalituse direktor

-          rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus, finantsnõunike töörühm, makromajanduslik areng, majandus- ja rahanduspoliitika, horisontaalsed Euroopa Liidu finantsteemad, statistika

 

Kadri TALI - Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika nõunik

-          Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika, EL eelarve ja mitmeaastasee finantsraamistikuga seotud küsimused

 

Katri SEIER - Euroopa Liidu eelarve nõunik

-          Euroopa Liidu eelarve ja mitmeaastane finantsraamistik, EL eelarve omavahendid ja pettusevastane võitlus, EL ühtekuuluvuspoliitika


Martin PÕDER - finantsteenuste poliitika nõunik

-          finantsteenused, rahapesu vastane võitlus, ühinguõigus (raamatupidamine, auditeerimine), riigiabi, riigihanked, hasartmängud

 

Elo MADISTE - maksuküsimuste nõunik

-          maksustamineCOREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303


Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht

 

Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine

Helena HINTO - atašee

-          Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester


 

Tööstus, siseturg, energeetika, transport ja telekommunikatsioon

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342


Algis KOKKA - nõunik transpordiküsimustes

-          maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, logistika, merendus, siseveetransport, integreeritud merenduspoliitika


Madis EHASTU - nõunik majandusküsimustes

-          kaubandusküsimused, teenused, turulepääs, vastastikune tunnustamine, kaubanduse kaitsevahendite poliitika, kaubanduspoliitika komiteed (tekstiil ja teras), platvormid, tarbijakaitse, siseturupoliitika, parem õigusloome, tooteohutus 


Lesli LINNAP - nõunik telekommunikatsiooni- ja digitaalküsimustes

-           infoühiskond, IKT-projektid, telekommunikatsioon, telekommunikatsioonivõrgud, sideturu regulatsioon, interneti haldamine, postiteenused, küberturvalisus, kübediplomaatia, Euroopa Digitaalne tegevuskava, digitaalne ühtne turg, e-valitsus, e-privaatsus


Margit MARKUS MOOSSEN - nõunik transpordiküsimustes

-          lennundus, tööstus- ja innovatsioonipoliitika, kaitsetööstuspoliitika, kosmosepoliitika, Galileo, turism, ekspordikrediit, mootorsõidukite tehniline harmoneerimine 


Reesi-Reena RUNNEL - nõunik energeetikaküsimustes

 


Põllumajandus ja kalandus

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Peeter SEESTRAND - põllumajandustalituse direktor

-          põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Svetlana JANKOVENKO - nõunik põllumajandusküsimustes

-          veterinaaria, loomade heaolu, toiduohutus, sööt, GMO-d


Liina TOMLINSON - nõunik põllumajandusküsimustes 

-          SCA, otsetoetused, põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng 


Katri TEESALU - nõunik kalandusküsimustes

-          kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega, vaalad


Tarvo JÄRVE - nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes

-          kalamajandus (sh kaubandus ja turg), fütosanitaaria, taimekaitsevahendid, väetised

 

Keskkonnapoliitika

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342


Ivo KRUSTOK - nõunik keskkonna küsimustes

     -     vesi, kliimamuutused, ETS, ESR, LULUCF, transpordisektori CO2, kliimamuutustega kohanemine, kasvuhoonegaaside seire ja aruandlus, Euroopa 2020, keskkonnainfo, välisõhk, aatomiküsimused, INSPIRE, fluoreeritud kasvuhoonegaasid

 

Ado LÕHMUS - nõunik keskkonna küsimustes

     -     ringmajandus, öko-innovatsioon, jätkusuutlik areng, looduskaitse, ökomärgis, kemikaalid, keskkonnakorraldus, piiriülese keskkonnamõju hinnang, jäätmed, tootjavastutus, biomass, metsandus, merekeskkond


Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitseküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Thea TREIER - nõunik tööküsimustes

-          töösuhted ja tööturg, tööjõu vaba liikumine, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive, sotsiaalsammas, EMCO, Euroopa poolaasta

 

Kati KEEL - nõunik sotsiaalküsimustes

-          sotsiaalpoliitika, sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine, ligipääsetavus, töö- ja pereelu ühitamine, sotsiaalkindlustuse koordinatsioon, sotsiaalsammas, SPC, Euroopa poolaasta

 

Tairi TÄHT - nõunik terviseküsimustes

-          tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid, e-teenused ja innovatsioon tervise- ja sotsiaalvaldkonnas

 

Haridus ja teadus, noored, kultuur

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337 

 

Ülle KURVITS – nõunik haridus- ja noorteküsimustes

-          hariduspoliitika, noortepoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Solidaarsuskorpus, Euroopa Koolid


Ursula TUBLI - nõunik teadusküsimustes

-          teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)


Eike ELLER - kultuurinõunik

-          kultuurisuhted, kultuuripärand, sport 


Administratiivküsimused

Tel +32 2 227 39 10

 

Toomas TIRS - esinduse asejuht haldusküsimustes

administratsiooniülem

Virko VAHT - julgeolekuspetsialist

Marge LAATS - asjaajamistalituse juht, protokolliküsimused

Mari METSAÄÄR - protokollireferent

tel +32 2 227 43 45

 

Eesti ruumid EL Nõukogu Europa hoones

Tel +32 2 281 4338


 

 

TopBack