Eesti
English
Töötajad ja tegevusvaldkonnad »

Töötajad ja tegevusvaldkonnad

04.07.2017

Rue Guimard 11/13,
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10 
e-mail: permrep.eu@mfa.ee
e-mailid: eesnimi.perekonnanimi@mfa.eeCOREPER II

Tel +32 2 227 4312

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja

 

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

 

 

COREPER I

Tel +32 2 227 4303

 

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht


Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (PSC)

Tel +32 2 227 4318

 

Lembit UIBO - suursaadik

esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Triin MULLA - PSC-i suursaadiku abiKommunikatsioon

Marika POST - pressiesindaja, nõunik

-          Coreper II, Coreper I

tel +32 2 227 3928, mob +32 474 98 16 57, e-mail: marika.post@mfa.eeKristo PÕLLU - nõunik

Tel +32 2 227 4357

-          horisontaalne koordinatsioon, Brexit


 

Suhted Euroopa Parlamendiga

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Katrin SIBUL - nõunik

-       EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga; Regioonide Komitee; Majandus-ja Sotsiaalkomitee; Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG)


Oleg DMITRIJEV - nõunik

-       EL institutsioonidevahelised suhted: suhted Euroopa Parlamendiga Coreper II valdkonnas (AFET, sh DROI, SEDE, DEVE, INTA, LIBE, AFCO, JURI); Nõukogu üldasjade töögrupp (GAG)


Juriidilised küsimused

Tel +32 2 227 4303


Merili KRIISA - 2. sekretär

jurist

EL õigus, rikkumismenetlused; EL Kohus

   

Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika

Tel +32 2 227 4318

 

Lembit UIBO - suursaadik

esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC)

 

Triin MULLA - PSC-i suursaadiku abi

 

Koordineerimine

 

Mikael LAIDRE - 3. sekretär

-          aseesindaja poliitika- ja julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Igor SCHVEDE - kommodoor

-          esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures

Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540

 

Margot KÜNNAPUU - kolonelleitnant

-          sõjalise esindaja asetäitja

Tel +32 2 227 4309; NATO-s +32 2 707 9595

 

Mati TERVE - kaptenleitnant

-          Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis

Tel +32 2 227 4358

 

Artur KINK - nõunik

-          RELEX, CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad

 

Jüri KAHN - nõunik

-          COMAG (Põhja-Aafrika), COMEM (Lähis-Ida ja Pärsia lahe riigid)

  

Regina PALANDI-PAJU - 2. sekretär

-          COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), ida-suunaline strateegiline kommunikatsioon, Põhjadimensioon, Arktika Nõukogu, Läänemeremaade Nõukogu


Marek ÜHTEGI - 2. sekretär

-          COEST (Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova, Valgevene), Euroopa Naabruspoliitika (ENP), Idapartnerlus, Must meri

 

Kaie KORK - 1. sekretär

-          COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan), CVM (Bulgaaria ja Rumeenia ülevaatemehhanism), Küprose järelduste töögrupp


Käthlin SALUVEER - 3. sekretär

-          COAFR (Aafrika), terrorismivastane võitlus, migratsioon

 

Liis POOLA - 3. sekretär

-          CSDP tsiviilaspektid, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (tuumarelva leviku tõkestamine), CODUN (desarmeerimine ja relvastuskontroll)

 

Hestrid TEDDER - kaitsepoliitika nõunik

-          CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), Athena mehhanismi erikomitee, EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus, küberkaitse

 

Kristel KEERMA - 1. sekretär

-          COASI,  EEA (Euroopa Majanduspiirkond), EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem)COREPER II

(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)

Tel +32 2 227 4312

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja

 

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

 

Koordineerimine

Marika LINNTAM - nõunik

-          Antici, Coreper II koordineerimine

 

Piia MATHISEN - nõunik

-          ase-Antici, Coreper II koordineerimine

 

 

Väliskaubanduspoliitika ja arengukoostöö

Väliskaubanduspoliitika

Sekretär: tel +32 2 430 7023


 

Evelin KRÕLOV - koordineeriv nõunik

-          kaubanduspoliitika komitee (EL väliskaubandus), COTRA (EL suhted USA ja Kanadaga)

  

Risto JÕGI - nõunik majandusküsimustes

-          kaubandusküsimused, kaitsetollid, tekstiil, teras, vastastikune tunnustamine

 

Arengukoostöö

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Arvo ANTON - 3. sekretär

-          CODEV, AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid), COHAFA (humanitaarabi), rahvusvahelised arengukonverentsid

 

Justiits- ja siseküsimused

Sekretär: Raili Lillemets, tel +32 2 227 4357


Siseküsimused

 

Märt HIIETAMM - nõunik siseküsimustes

-          siseturvalisuse valdkonna üldkoordinatsioon, SCIFA, HLWG


Kaido TEE - nõunik siseküsimustes

-          viisapoliitika, seaduslik ränne, IPCR

 

Annika TALMAR - nõunik siseküsimustes

-          COSI, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, DAPIX (andmevahetus), PNR, LEWP

 

Justiitsküsimused 

Julia ANTONOVA - nõunik justiitsküsimustes

-          õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse, parem õigusloome

 

Merili OJA - nõunik justiitsküsimustes

-          intellektuaalse omandi õigus (sh autoriõigus), konkurentsiõigus


Majandus- ja rahandusküsimused

Sekretär: tel +32 2 227 4335

 

Priit POTISEPP - rahandustalituse direktor

-          rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus; makromajanduslik areng; pangandusliit; statistika (CCRP); Euroopa Investeerimispank (EIB); Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM); Euroopa Finantsstabiilsuse Fond (EFSF)

 

Katri SEIER - ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika nõunik

-          Euroopa Liidu struktuurivahendid ja ühtekuuluvuspoliitika; Euroopa Liidu eelarve ja mitmeaastane finantsraamistik (struktuurivahendite töörühm, eelarvekomitee)

 

Erik MARKSOO - Euroopa Liidu eelarve nõunik

-          Euroopa Liidu eelarve, mitmeaastane finantsraamistik, Euroopa Liidu omavahendid (eelarvekomitee, omavahendite töörühm)


Toomas VAPPER - finantsteenuste poliitika nõunik

-          finantsteenused - finantsturud (EuVECA/EuSEF, EMIR), kindlustus, rahapesu vastane võitlus (AMLD); ühinguõigus (raamatupidamine, auditeerimine), riigabi, riigihanked, hasartmängud

 

Elo MADISTE - maksuküsimuste nõunik

-          maksustamine, sh äriühingute maksustamise käitumisjuhend

 

Svetlana RAUDONEN - tollipoliitika nõunik

-          toll

 

Natalja VIILMANN - majandus- ja panganduspoliitikanõunik, Eesti Panga esindaja

-          finantsteenused – pangandus (EDIS); rahapoliitika, makromajandus; Euroopa Keskpanka ja Pangandusliitu puudutav; finantsstabiilsus; finantssektori taristudCOREPER I

(EL siseturg)

Tel +32 2 227 4303


Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht

 

Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine

Marion LOONELA - atašee

-          Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester


 

Konkurentsivõime

Siseturg, tööstus, teadus- ja innovatsioonitegevus ning kosmos

Sekretär: tel +32 2 430 7023


Hettel VARIK - nõunik majandusküsimustes

-          siseturupoliitika, parem õigusloome

 

Maia-Liisa ANTON - nõunik teadusküsimustes

-          teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)


Transport, telekommunikatsioon, energeetika

Energeetika

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342


Reesi-Reena RUNNEL - nõunik energeetikaküsimustes

-          energialiidu valitsemine, elektrituru disain, elektri jaeturg, gaasiturg, taristuprojektid, BEMIP koostöö, Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimine

 

Transport

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

 

Helena HINTO - nõunik transpordiküsimustes

-          maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, infrastruktuuride arendamine ja rahastamine


Margit MARKUS MOOSSEN - nõunik transpordiküsimustes

-          lennundusTelekommunikatsioon ja infoühiskond

Sekretär: Kersti Neeme, tel +32 2 227 4342

   

Aivo LEPP - nõunik telekommunikatsiooni küsimustes

-          sideturu regulatsioon, telekommunikatsioonivõrgud


Miriam MENDIOROZ - nõunik telekommunikatsiooni küsimustesPõllumajandus

Sekretär:  tel +32 2 430 7037

 

Peeter SEESTRAND - põllumajandustalituse direktor

-          põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Svetlana JANKOVENKO - nõunik põllumajandusküsimustes

-          veterinaaria


Liina TOMLINSON - nõunik põllumajandusküsimustes 

-          SCA, põllumajanduse otsetoetus, ühine turukorraldus 


Kalandus

Sekretär:  tel +32 2 430 7037


Meit GROSSMANN - nõunik kalandusküsimustes

-          kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega


Tarvo JÄRVE - nõunik põllumajandus- ja kalandusküsimustes

-          kalamajandus, struktuuripoliitika, kaubandus ja turg, fütosanitaaria, taimekaitsevahendid, väetised

 

Keskkonnapoliitika

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337


Kristi KLAAS - nõunik keskkonna ja kalandusküsimustes

     -     looduskaitse, kemikaalid, kestlik areng, ökomärgis, ökoinnovatsioon, RoHS, POPs

 

Eve TAMME - nõunik keskkonnaküsimustes

-          ringmajandus, jäätmepakett, kasvuhoonegaaside heitkogused lennunduse sektoris, elavhõbe, GGG

 

Aare SIRENDI - nõunik keskkonna- ja tuumaküsimustes

-          rahvusvahelised kliimaläbirääkimised, tuumaküsimused, GMO, välisõhk


Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitseküsimused

Sekretär: Tiiu Noobel, tel +32 2 227 4337

 

Ethel BUBÕR - nõunik tööküsimustes

-          töösuhted ja tööturg, tööjõu vaba liikumine, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive, EMCO, Euroopa poolaasta

 

Helena PALL - nõunik sotsiaalküsimustes

-          sotsiaalpoliitika, võrdne kohtlemine ja ligipääsetavus, sooline võrdõiguslikkus, SPC

 

Tairi TÄHT - nõunik terviseküsimustes

-          tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid

 

Haridus, noored, kultuur ja sport

Sekretär: Liisa PALL, tel +32 2 779 07 55

 

Jaanika SAARMETS - kultuuriprogrammi nõunik

-          EL nõukogu eesistumise ja EV 100 kultuuriprogramm

 

Eike ELLER - kultuurinõunik

-          kultuurisuhted, kultuuripärand, sport 

 

Ülle KURVITS – nõunik haridusküsimustes

-          hariduspoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa KoolidAdministratiivküsimused

Tel +32 2 227 39 10

 

Malle LING - esinduse asejuht haldusküsimustes

administratsiooniülem

Virko VAHT - julgeolekuspetsialist

Marge LAATS - asjaajamistalituse juht, protokolliküsimused

Mari METSAÄÄR - protokollireferent

tel +32 2 227 43 45

 

Eesti ruumid EL Nõukogu Europa hoones

Tel +32 2 281 4338


 

 

TopBack