Eesti
English
Esindus EL juures » Töötajad »

Töötajad ja tegevusvaldkonnad


Rue Guimard 11/13,
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
Fax: +32 2 227 39 25
e-mail: permrep.eu@mfa.ee
e-mailid: eesnimi.perekonnanimi@mfa.ee


COREPER II 
Tel +32 2 227 4312; Fax +32 2 227 4343

Matti MAASIKAS - suursaadik, alaline esindaja

Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi


COREPER I
Tel +32 2 227 4303; Fax +32 2 227 4343

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht

Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi


Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

Tel +32 2 227 4318; Fax +32 2 227 4381

Lembit UIBO - suursaadik
Esindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC), alaline esindaja WEU (Lääne-Euroopa Ühendus) juures

Emily MULJAR - suursaadiku abi


COREPER II
(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)
Tel +32 2 227 4312; Fax +32 2 227 4343

Matti MAASIKAS - suursaadik, alaline esindaja
Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

Koordineerimine
 
Marika LINNTAM - nõunik 
- Antici, Coreper II koordineerimine


Horisontaalküsimused
Tel +32 2 227 4312; Fax +32 2 227 4343 

Kaie KORK - 1. sekretär
- EL laienemine, läbirääkimised; Läänemere strateegia, Põhjamõõde; mõttekojad

Oleg DMITRIJEV
- Euroopa Parlament; EL institutsioonidevahelised suhted; GAG (üldasjade töögrupp)


Juriidilised küsimused
Tel +32 2 227 4303; Fax +32 2 227 4343

Merili KRIISA - jurist
EL õigus, rikkumismenetlused; Euroopa Kohus; läbipaistvus/juurdepääs dokumentidele; Majandus- ja Sotsiaalkomitee; Regioonide Komitee; COHOM (inimõigused)


Press ja informatsioon

Marika POST - pressiesindaja 
- Pressiesindaja: Coreper I ja II; EL infopoliitika, infotöögrupp (WPI)
Tel +32 2 227 3928, Mobiil +32 474 98 16 57, e-mail: marika.post@mfa.ee


EL suunaline personalipoliitika


Kristo PÕLLU - nõunik
Tel +32 2 227 39 21, Fax +32 2 227 43 51

- Eesti eesistumise ettevalmistamise koordineerimine; EL suunalise personalipoliitika koordineerimine, Eesti esindatus EL institutsioonides, personalieeskirjade töögrupp, SNE (riiklike ekspertide pakkumised), NEPT, Erasmus, DESP, EEAS värbamised, JPD, EPSO konkursid.


Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Tel +32 2 227 4318; Fax +32 2 227 4381

Lembit UIBO - suursaadik
Esindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC), alaline esindaja WEU (Lääne-Euroopa Ühendus) juures


Emily MULJAR - suursaadiku abi

Koordineerimine
Mikael LAIDRE
- Nicolaidis, PSC koordineerimine; CONUN (ÜRO), COSCE

Valeri SAAR - brigaadikindral
Esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures
Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540 

Peeter KÕIV - kolonelleitnant
- Sõjalise esindaja asetäitja
Tel +32 2 227 4309; NATO-s +32 2 707 9595 

Avo VESKE - kolonelleitnant
- Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis
Tel +32 2 227 4358 

Karin RANNU - nõunik
- RELEX (CFSP eelarve jm rahastamisküsimused, EL eriesindajad, sanktsioonid, CFSP juriidiliste instrumentide - nõukogu otsuste ja määruste - ettevalmistamine, EL sõjaliste ja tsiviilse kriisihaldamisoperatsioonide lepingud); COTER (terrorismivastane võitlus)

 
- COWEB (Lääne-Balkan), COAFR (Aafrika)  

Jüri KAHN - nõunik
- COMAG (Mashrek/Maghreb riigid), COMED (Barcelona protsess), COMEP (Lähis-Ida rahuprotsess), COMEM (Lähis-Ida k.a. Iraan, Iraak, Pärsia lahe piirkond) 

Marek ÜHTEGI - 1. sekretär
- COEST (Gruusia, Moldova, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan), AMLAT, Euroopa Naabruspoliitika (ENP)

Siiri KÖNIGSBERG - 1. sekretär
- COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), AMLAT, põhjadimensioon

Lauri MADJAK - 2. sekretär
- COEST, COHOM

Liis POOLA - atašee
CSDP tsiviilaspekt, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (non-proliferation), CODUN (desarmeerimine), COARM (relvastuskontroll)

Hestrid TEDDER - nõunik
CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus, küberjulgeolek) Väliskaubanduspoliitika ja arengukoostöö
Tel +32 2 227 4357; Fax +32 2 227 4351

Väliskaubanduspoliitika

Maria ORLOVA - 1. sekretär
- Kaubanduspoliitika komitee (EL väliskaubandus), COTRA (EL suhted USA ja Kanadaga)

Anne MARDISTE - nõunik
- EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem), COASI (Aasia - Okeaania riigid)


Arengukoostöö 

Arvo ANTON - 2. sekretär
- DEVGEN (arengukoostöö), ACP (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid), ALIM (toiduabi), rahvusvahelised arengukonverentsid, humanitaarabi


Justiits- ja siseküsimused
Tel +32 2 227 4350; Fax +32 2 227 4351

Annika TALMAR-PERE - nõunik, siseküsimused
- Terrorismivastane võitlus, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, narkootikumid, Schengeni konventsiooni koostöö, küberkaitse ja küberkuritegevus, JHA valdkonna rahastud, IT-süsteemid ja IT-agentuur 

Kaido TEE - nõunik, siseküsimused
- Viisaküsimused, migratsioon, koostöö piiri- ja varjupaigaküsimustes, koostöö Schengeni konventsiooni raames, elanikkonnakaitse 

Julia ANTONOVA - nõunik justiitsküsimustes
- Õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse

Kristi VÄRK - nõunik, justiitsküsimused
- tsiviilõigus, ühinguõigus, intellektuaalse omandi õigus, e-õiguskeskkond, horisontaalsed justiitsküsimused, parem õigusloome


Majandus- ja rahandusküsimused
Tel +32 2 227 4335; Fax +32 22 227 4338

                         - rahandustalituse direktor 
- rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus; makromajanduslik areng, finantsperspektiiv (MFF); pangandusliit; statistika (CCRP)

Erik MARKSOO - ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika nõunik
- EL vahendid ja regionaalpoliitika ning sellega seotud riigiabi ja -hanked; Norra ja EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon) abiprogramm; ELi  eelarve,  finantsraamistik;  Läänemere strateegia, Regioonide Komitee, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
 
Toomas VAPPER - nõunik, finantspoliitika
- Finantsteenused (pangandus, kindlustus, pension, finantsturud, aktsiad); riigiabi, riigihanked; raamatupidamine, auditeerimine; hasartmängud; finantsjärelvalve 

Kristo MADRUS - nõunik, maksuküsimused
- Maksustamine

Svetlana RAUDONEN - nõunik, tolliküsimused
- Toll

Kadri MARTIN-JUHKAM - majandus- ja panganduspoliitikanõunik, Eesti Panga esindaja
 - Rahapoliitika, makromajandus; Euroopa Keskpanka puudutav; pangandus, pangandusliit; finantsstabiilsus; finantssektori taristud


COREPER I
(EL siseturg)
Tel +32 2 227 4303; Fax +32 2 227 4343

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht 
Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

Koordineerimine 
Katrin JUHANDI - nõunik
- Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester 


Põllumajandus ja Kalandus
Tel +32 2 227 4342; Fax +32 2 227 4341

Peeter SEESTRAND - põllumajandustalituse direktor 
- Põllumajanduse Erikomitee (SCA) esindaja

Svetlana JANKOVENKO - nõunik, põllumajandus
- Veterinaaria, fütosanitaaria ja toiduohutus

Liina GRÜNBERG - nõunik, põllumajandus
- Põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng

Tarvo JÄRVE - nõunik, põllumajandus ja kalandus
- Kalamajandus, fütosanitaaria, GMO-d

Herki TUUS - nõunik, kalandusküsimused
- Kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega, NAFO (Loode-Atlandi kalandusorganisatsioon), NEAFC (Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon), Kalanduskontrolli Agentuur


Tööstus, Siseturg, Energeetika, Transport ja Telekommunikatsioon
Tel +32 2 227 4342; Fax +32 2 227 4341

Silver TAMMIK - nõunik, majandusküsimused
- Telekommunikatsioon ja infoühiskond; postiteenused; siseturu teenused ja vastastikune tunnustamine mitte-harmoneeritud aladel (kaupade vaba liikumine); väliskaubandus (kaubandusküsimused, mh kaitsemeetmed ja MRAd, TPC (Trade Policy Committee): tekstiil ja teras; ekspordikrediit 

Ando MÖLDRE - nõunik, energeetikaküsimused
- Energeetika

Karlis GOLDSTEIN - nõunik, majandusküsimused ja transport
- Maismaatransport, tehniline harmoneerimine (mootorsõidukid), transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused; infrastruktuuride arendamine ja rahastamine 

- vanemnõunik, majandusküsimused
- Konkurentsivõime, siseturg, tööstus- ja innovatsioonipoliitika, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted; parem õigusloome, tarbijakaitse (v.a. tervisekaitse ja lepinguõigus); konkurentsipoliitika (v.a. riigiabi); turismipoliitika; tehniline harmoneerimine (masinad, EMC: elektromagnetiline ühilduvus, mõõteriistad, standardiseerimine, New Approach- uus lähenemisviis); kosmosepoliitika

Raigo ILING - nõunik, transport
- Transpordi üldküsimused; merendus; lennundus; siseveetransport;  transpordivõrgustikud ja intermodalism; GALILEO


Keskkonnapoliitika
Tel +32 2 227 4342; Fax+ 32 2 227 4341

Rauno REINBERG - nõunik, keskkonnaküsimused
- Looduskaitse, jäätmekäitlus, Arhusi konventsioon, metsandus

Aare SIRENDI - nõunik, keskkonna- ja tuumaküsimused
- Välisõhu ja vee kaitse, kliimamuutused, tööstusreostus, kemikaalid, tuumaküsimusedTööhõive, Sotsiaal- ja Tervisepoliitika
Tel +32 2 227 4337; Fax +32 2 227 4338

Linda SASSIAN - nõunik, sotsiaalküsimused
- Sotsiaalpoliitika, sotsiaalkindlustuse koordinatsioonisüsteem, ohtlikud ained, sooline võrdõiguslikkus 

Elen OHOV - nõunik, tervise valdkond
- tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid

Kristi SUUR - nõunik, tööjõupoliitika
- Tööõigus, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive, Euroopa Sotsiaalfond, isikute vaba liikumine


Kultuur, Haridus ja Teadus
Tel +32 2 227 4337; Fax +32 2 227 4338

Ene KADASTIK - nõunik, teadusküsimused
- Teadusuuringud, FP7 (EL Teaduse ja Tehnoloogilise Arendustegevuse Raamprogramm)

Helina KÄRNER - nõunik haridus- ja noorteküsimustes
- Haridus- ja noortepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine

Eike ELLER - kultuurinõunik
- Kultuurisuhted, audio-visuaalpoliitika, sport 


Administratiivküsimused
Tel +32 2 227 39 10; Fax +32 2 227 39 25

Malle LING - esinduse asejuht haldusküsimustes
                  - Administratsiooniülem

Meelis AAS - julgeoleku- ja haldusspetsialist

Sigrid HAAGE - asjaajamistalituse juht

Terje PALL - arhivaar, registrispetsialisti ülesannetes


Eesti ruumid EL Nõukogu hoones
Tel +32 2 235 43 37 ja +32 2 235 43 38; Fax +32 2 235 43 36

Silja Saar - sekretär

TopBack