Eesti
English
Esindus EL juures » Töötajad »

Töötajad ja tegevusvaldkonnad


Rue Guimard 11/13,
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
Faks: +32 2 227 39 25
e-mail:
permrep.eu@mfa.ee
e-mailid:
eesnimi.perekonnanimi@mfa.ee


COREPER II 
Tel +32 2 227 4312; Faks +32 2 227 4343

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja

Maili Liivamäe - esinduse juhi abi


COREPER I
Tel +32 2 227 4303; Faks +32 2 227 4343

 

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht

Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi


Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)
Tel +32 2 227 4318

 

Lembit UIBO - suursaadik
Esindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC)

Triin MULLA – PSC-i suursaadiku abi


COREPER II
(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)
Tel +32 2 227 4312; Faks +32 2 227 4343

 

Kaja TAEL - suursaadik, alaline esindaja


Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

Koordineerimine
 
Marika LINNTAM - nõunik 
- Antici, Coreper II koordineerimine

 

Monika SENKEL - 3. sekretär
ase-Antici, Coreper II koordineerimine

 

Suhted Euroopa Parlamendiga
Tel +32 2 227 4357


Katrin SIBUL - 1. sekretär / valdkonna juht
- suhted Euroopa Parlamendiga; EL institutsioonidevahelised suhted; GAG (üldasjade töögrupp)


Oleg DMITRIJEV - 1. sekretär
- suhted Euroopa Parlamendiga (Coreper II); EL institutsioonidevahelised suhted; GAG (üldasjade töögrupp)

 

Ele RAIK - 3. sekretär
- suhted Euroopa Parlamendiga (Coreper I); EL institutsioonidevahelised suhted; GAG (üldasjade töögrupp)

  

Juriidilised küsimused
Tel +32 2 227 4303

Merili KRIISA – 2. sekretär

Jurist
- EL õigus, rikkumismenetlused; EL Kohus; Coreper II küsimused


Nele HOLLO – 3. sekretär

Jurist
- EL õigus, rikkumismenetlused;inimõigused; Coreper I küsimused


Press ja informatsioon

 

Marika POST - Pressiesindaja, nõunik
- Coreper I ja II; ELi infopoliitika, infotöögrupp (WPI)
Tel +32 2 227 3928, Mobiil +32 474 98 16 57, e-mail:
marika.post@mfa.ee

 

Inga BOWDEN  - Eesti ELi Nõukogu eesistumise strateegilise kommunikatsiooni nõunik

Tel: + 32 2 227 4395, mobiil +32 492 15 82 08, e-mail inga.bowden@mfa.ee  

 


Eesti ELi nõukogu eesistumise koordinatsioon ning EL suunaline personalipoliitika

 

Uku SÄREKANNO  - nõunik / valdkonna juht
Tel +32 2 227 39 21

 

- ELi Nõukogu eesistumisega seonduvate küsimuste koordinatsioon ning Eesti esindatus EL institutsioonides (riiklike ekspertide pakkumised, NEPT, Erasmus, DESP, EEAS värbamised, JPD, EPSO värbamised)


Anu PELJO  - nõunik

Tel +32 2 227 43 70

 

- ELi Nõukogu eesistumise ettevalmistusega seonduvad arendus- ja koolitustegevused personali ettevalmistamisel (koolituskava, stažeerijate, õppevisiitide jms koordineerimine).

 

Kristina Liik - nõunik

Tel +32 2 227 43 27

 

 - ELi Nõukogu eesistumise koordineerimine (kalendri ettevalmistus ning üldine korraldus)

 

Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

 

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Tel +32 2 227 4318

 

Lembit UIBO - suursaadik 
Esindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC)

 

Triin MULLA – PSC-i suursaadiku abi

 

Koordineerimine
Mikael LAIDRE - nõunik
- Aseesindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine

 

Igor Schvede - kommodoor
Esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures 
Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540 

Margot KÜNNAPUU - kolonelleitnant
- Sõjalise esindaja asetäitja 
Tel +32 2 227 4309; NATO-s +32 2 707 9595 

 

Mati TERVE - kaptenleitnant
- Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis
Tel +32 2 227 4358  

 

Karin RANNU - nõunik
- RELEX (v
älissuhete nõunike töörühm), CORLX (Relex/Sanctions), CFSP õigusaktid, sh  EL sanktsioonid, EL sõjalise ja tsiviilse kriisihaldamise operatsioonid, CFSP eelarve, EL eriesindajad 

Kristi TORIM - atašee
ase-RELEX

Artur Kink - nõunik
- EEA (Euroopa Majanduspiirkond), EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem)


Jüri KAHN - nõunik
- COMAG (Põhja-Aafrika), COMEM (Lähis-Ida ja Pärsia lahe riigid)

 

Aire Kork – 3. sekretär

- COASI (Aasia riigid), ASEM (Asia-Europe meeting), COTRA (Transatlantilised suhted)

 

Regina PALANDI-PAJU - 2. sekretär
- COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), põhjadimensioon,
strateegiline kommunikatsioon (Ida suund)

Marek ÜHTEGI - 2. sekretär
- COEST (Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova, Valgevene), Euroopa Naabruspoliitika (ENP), Idapartnerlus, Must meri

 

Kaie KORK - 1. sekretär
- COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan), CVM (Bulgaaria ja Rumeenia ülevaatemehhanism), Küprose järelduste töögrupp

 

Käthlin SALUVEER - 3. sekretär
- COAFR (Aafrika), COLAC (Ladina-Ameerika), terrorismi vastane võitlus, migratsioon

 

Liis POOLA -3. sekretär
CSDP tsiviilaspektid, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), CONOP (tuumarelva leviku tõkestamine), CODUN (desarmeerimine ja relvastuskontroll)

 

Hestrid TEDDER - nõunik 
- CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), Athena mehhanismi erikomitee, EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus, küberkaitse



Väliskaubanduspoliitika ja arengukoostöö

Väliskaubanduspoliitika
Tel +32 2 430 7023


Evelin KRÕLOV - nõunik
- Kaubanduspoliitika komitee (EL väliskaubandus), COTRA (EL suhted USA ja Kanadaga)

 

Risto JÕGI - nõunik
- Kaubandusküsimused; kaitsetollid; tekstiil; teras; teenused; vastastikune tunnustamine; turulepääs  

                 

Maria ORLOVA -  nõunik

Kaubanduspoliitika komitee (EL väliskaubandus)

 

Marti MÄTAS – nõunik

Kaubandusküsimused; teenused, turulepääs


Arengukoostöö 

Tel +32 2 227 4342

 

Siiri Königsberg, nõunik

AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid)

 

Mirjam Sutrop, atašee

AKV (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid)

COHAFA (humanitaarabi)

 

Arvo Anton, 3. sekretär
CODEV (arengukoostöö), rahvusvahelised arengukonverentsid

 

Justiits- ja siseküsimused
Tel +32 2 227 4357


Märt HIIETAMM - nõunik siseküsimustes / valdkonna juht

- Siseturvalisuse valdkonna üldkoordinatsioon, ebaseaduslik ränne, koostöö varjupaigaküsimustes, IT-agentuur

 

Kaido TEE - nõunik siseküsimustes

- Viisa- ja piiriküsimused, seaduslik ränne, koostöö Schengeni konventsiooni raames, elanikkonnakaitse;  JHA valdkonna rahastud

 

Annika TALMAR - nõunik siseküsimustes
- Terrorismivastane võitlus, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, narkootikumid, Schengeni konventsiooni koostöö, küberkaitse ja küberkuritegevus, JHA valdkonna rahastud ja IT-süsteemid

 

Tõnu TAMMER - nõunik siseküsimustes

Siseturvalisuse IT süsteemid ja Euroopa Liidu IT amet

 

Agne KAARLEP – nõunik siseküsimustes

 

Tuuli LEPP  - nõunik justiitsküsimustes 

- Õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse, parem õigusloome

 

Julia ANTONOVA - nõunik justiitsküsimustes 
- Õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse, parem õigusloome

Merili OJA - nõunik justiitsküsimustes
- intellektuaalse omandi õigus, e-õiguskeskkond, Brüssel IIa määrus

 

Pille KRIIBI - nõunik justiitsküsimustes

- tsiviilõigus, ühinguõigus

 

Majandus- ja rahandusküsimused
Tel +32 2 227 4335; Faks +32 2 227 3925

 

Priit POTISEPP - rahandustalituse direktor 
- rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus; makromajanduslik areng; pangandusliit; statistika (CCRP); Euroopa Investeerimispank (EIB); Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM); Euroopa Finantsstabiilsuse Fond (EFSF)

Katri SEIER - ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika nõunik
- ELi  eelarve,  finantsraamistik; ELi vahendid ja regionaalpoliitika; Norra ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) abiprogramm; Regioonide Komitee, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)

 

Erik MARKSOO -  ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika nõunik

- MFF, ELi eelarve

 

Toomas VAPPER - finantspoliitika nõunik
- Finantsteenused (pangandus, kindlustus, pension, finantsturud, aktsiad); riigiabi, riigihanked; raamatupidamine, auditeerimine; hasartmängud; finantsjärelvalve 

 

Triin RUUS - nõunik majandus- ja rahandusküsimustes

-          Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN), EL nõukogu finantsnõunike töögrupi asejuht. Rahandustalituse horisontaalsed kysimused, sh rahandustalituse Euroopa Parlamendi suhete koordinaator.

-           

Elo MADISTE - maksuküsimuste nõunik
- Maksustamine

 

Svetlana RAUDONEN - tollipoliitika nõunik
- Toll

 

Natalja VIILMANN - majandus- ja panganduspoliitikanõunik, Eesti Panga esindaja
 - Rahapoliitika, makromajandus; Euroopa Keskpanka puudutav; pangandus, pangandusliit; finantsstabiilsus; finantssektori taristud

 

 

COREPER I
(EL siseturg)
Tel +32 2 227 4303; Faks +32 2 227 4343

 

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht 


Elen Nurme - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

 

Koordineerimine 
Katrin JUHANDI - nõunik
- Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

 

Marion LOONELA - nõunik
-  ase-Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester


Põllumajandus ja Kalandus 
Tel +32 2 227 4342

 

Peeter SEESTRAND - põllumajandustalituse direktor 
- Põllumajanduse erikomitee (SCA) esindaja

 

Svetlana JANKOVENKO - nõunik, põllumajandus 
- Veterinaaria, GMO-d

 

Siret SURVA- nõunik, põllumajandus

- Toiduohutus

 

Liina TOMLINSON - nõunik, põllumajandus 
- Põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng

 

Liisi LEES – nõunik , põllumajandus

-  Põllumajanduse erikomitee (SCA), suhtlus parlamendiga

 

Tarvo JÄRVE - nõunik, põllumajandus ja kalandus
- Kalamajandus, taimekaitse, väetised

 

Mart KINKAR – nõunik, põllumajandus ja kalandus

-  Taimetervis

Meit GROSSMANN - nõunik, kalandusküsimused
- Kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega

 

 

Siseturg, Tööstus,
Tel +32 2 430 7023

 

Märt LOITE – koordineeriv nõunik, majandusküsimused

 

Kadri TALI - nõunik, majandusküsimused
- Konkurentsivõime, tööstus- ja innovatsioonipoliitika, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, turismipoliitika, kosmosepoliitika, Galileo

 

Marika POPP - nõunik, majandusküsimused                                                      
- Tööstus- ja innovatsioonipoliitika, kosmosepoliitika, Galileo

 

Hettel VARIK - nõunik, majandusküsimused                                                      
 - Siseturupoliitika, tarbijakaitse (va tervisekaitse ja lepinguõigus), parem õigusloome, tooteohutus, ehitustooted 

 

Maria PETERSON - nõunik, majandusküsimused                                                      
- Ekspordikrediit, tehniline harmoneerimine (va mootorsõidukid)

 

 

Energeetika, Transport ja Telekommunikatsioon

Tel +32 2 227 4342

 

Karlis GOLDSTEIN - nõunik, energeetikaküsimused

 

Reesi-Reena RUNNEL - nõunik, energeetikaküsimused       

              

Helena HINTO - koordineeriv nõunik, transpordiküsimused                                               
- Maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, infrastruktuuride arendamine ja rahastamine, tehniline harmoneerimine (mootorsõidukid)

 

Julia BERGŠTEIN - nõunik, transpordiküsimused                                                             
- Maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimused, infrastruktuuride arendamine ja rahastamine 

 

Miiko PERIS – nõunik, transpordiküsimused

 

Gerli REBANE - nõunik, transpordiküsimused                                                             
- Merendus, lennundus, siseveetransport 

 

Margit MARKUS MOOSSEN - nõunik, transpordiküsimused                                                             
- Lennundus

 

Luukas Kristjan ILVES - koordineeriv nõunik, digitaalküsimused                                                       
- Infoühiskonna üldküsimused, Euroopa Digitaalne tegevuskava, digitaalne ühtne turg, küberjulgeolek

 

Jaana SAHK - nõunik, digitaalküsimused 
- Infoühiskond, e-valitsus, IKT-projektid

Aivo LEPP - nõunik, telekommunikatsioon
-Telekommunikatsioon, sideturu regulatsioon, telekommunikatsioonivõrgud, interneti haldamine, postiteenused

 

Lesli LINNAP - nõunik, telekommunikatsioon

-Telekommunikatsioon, postiteenused


Keskkonnapoliitika
Tel +32 2 4307 037

 

Kristi KLAAS - koordineeriv nõunik, keskkonnaküsimused 
- Looduskaitse, INSPIRE, biomass, säästev areng, ökomärgis, keskkonnajalajälg, EMAS

 

Eve TAMME - nõunik, keskkonnaküsimused 
- Ringmajandus, jäätmepakett, kasvuhoonegaaside heitkogused lennunduse sektoris, elavhõbe, Euroopa 2020

 

Mariina HIIOB - nõunik, keskkonnaküsimused 
- Vesi, merekeskkond, metsandus, LULUCF

 

Aare SIRENDI - nõunik, keskkonna- ja tuumaküsimused 
- Välisõhk, kliimamuutused, kemikaalid, tuumaküsimused, GMO

 

Birgit ARU – nõunik keskkonnaküsimustes

 

 

Tööhõive, Sotsiaal- ja Tervisepoliitika

Tel +32 2 227 4337; Faks +32 2 227 39 25

 

Carita RAMMUS - nõunik töövaldkonnas
-Tööjõu vaba liikumine, töösuhted, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive - Noortegarantii, EMCO, FEAD, EGF, EaSI,  EURES.

 

Ethel BUBÕR - nõunik töövaldkonnas
-Tööjõu vaba liikumine, töösuhted, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive - Noortegarantii, EMCO, FEAD, EGF, EaSI,  EURES.

 

Linda SASSIAN - nõunik sotsiaalküsimustes
- Sotsiaalpoliitika, sotsiaalkindlustuse koordinatsioonisüsteem, isikute vaba liikumine, avatud koordinatsioonimeetod, sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, SPC

 

Helena PALL - nõunik sotsiaalküsimutes

- Sotsiaalpoliitika, avatud koordinatsioonimeetod, sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine, SPC

Tairi TÄHT - nõunik, tervise valdkond
- tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid

 

Kultuur, Haridus, Teadus, Innovatsioon
Tel +32 2 227 4337; Faks +32 2 227 39 25

 

Eike ELLER - kultuurinõunik
- Kultuurisuhted, kultuuripärand, audiovisuaalpoliitika, sport

 

Jaanika SAARMETS - kultuuriprogrammi nõunik

- EL nõukogu eesistumise ja EV 100 kultuuriprogramm

 

Ülle KURVITS - haridus- ja noorteküsimuste nõunik
-Hariduspoliitika, keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Koolid

 

Ülly ENN - noorteküsimuste nõunik

- noortepoliitika

 

Maia-Liisa ANTON - teadusküsimuste nõunik
- Teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)

 

Ursula TUBLI – teadusküsimuste nõunik

 


Administratiivküsimused
Tel +32 2 227 39 10; Faks +32 2 227 39 25

Malle LING - esinduse asejuht haldusküsimustes
                  - Administratsiooniülem

Virko VAHT - julgeolekuspetsialist

Marge LAATS - asjaajamistalituse juht

Sirje SEPASTE - protokollispetsialist

Tel +32 2 227 43 39

Eesti ruumid EL Nõukogu hoones
Tel +32 2 281 4337 ; faks +32 2 235 43 36

Merle ALLIKVEE - sekretär

 

TopBack