Eesti
English
Esindus EL juures » Töötajad »

Töötajad ja tegevusvaldkonnad


Rue Guimard 11/13,
1040, Brüssel
Telefon: +32 2 227 39 10
Faks: +32 2 227 39 25
e-mail: permrep.eu@mfa.ee
e-mailid: eesnimi.perekonnanimi@mfa.ee


COREPER II 
Tel +32 2 227 4312; Faks +32 2 227 4343

Matti MAASIKAS - suursaadik, alaline esindaja

Maili Liivamäe - esinduse juhi abi


COREPER I
Tel +32 2 227 4303; Faks +32 2 227 4343

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht

Elen NURME - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi


Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)

Tel +32 2 227 4318; Faks +32 2 227 4381

Lembit UIBO - suursaadik
Esindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC)

Anne KÕRB - suursaadiku abi


COREPER II
(välis-, justiits-, sise- ja rahandusküsimused)
Tel +32 2 227 4312; Faks +32 2 227 4343

Matti MAASIKAS - suursaadik, alaline esindaja
Maili LIIVAMÄE - esinduse juhi abi

Koordineerimine
 
Marika LINNTAM - nõunik 
- Antici, Coreper II koordineerimine

Monika SENKEL - nõunik
ase-Antici, Coreper II koordineerimine


Suhted Euroopa Parlamendiga
Tel +32 2 227 4312; Faks +32 2 227 4343 

Oleg DMITRIJEV - 1. sekretär
- suhted Euroopa Parlamendiga (Coreper II); EL institutsioonidevahelised suhted; GAG (üldasjade töögrupp)

Ele RAIK - 3. sekretär
- suhted Euroopa Parlamendiga (Coreper I); EL institutsioonidevahelised suhted; GAG (üldasjade töögrupp)


Juriidilised küsimused
Tel +32 2 227 4303; Faks +32 2 227 4343

Merili KRIISA - jurist
- EL õigus, rikkumismenetlused; Euroopa Kohus; läbipaistvus/juurdepääs dokumentidele; Majandus- ja Sotsiaalkomitee; Regioonide Komitee; COHOM (inimõigused)


Press ja informatsioon

Marika POST - Pressiesindaja, 1. sekretär
- Coreper I ja II; ELi infopoliitika, infotöögrupp (WPI)
Tel +32 2 227 3928, Mobiil +32 474 98 16 57, e-mail: marika.post@mfa.eeEesti ELi nõukogu eesistumise koordinatsioon ning EL suunaline personalipoliitika

Uku SÄREKANNO  - nõunik / valdkonna juht
Tel +32 2 227 39 21, Faks +32 2 227 39 25

- ELi Nõukogu eesistumisega seonduvate küsimuste koordinatsioon ning Eesti esindatus EL institutsioonides (riiklike ekspertide pakkumised, NEPT, Erasmus, DESP, EEAS värbamised, JPD, EPSO värbamised)


Anu PELJO  - nõunik

Tel +32 2 227 43 70, Faks +32 2 227 43 43

- ELi Nõukogu eesistumise ettevalmistusega seonduvad arendus- ja koolitustegevused personali ettevalmistamisel (koolituskava, stažeerijate, õppevisiitide jms koordineerimine).


Ühine välis ja julgeolekupoliitika (PSC)


Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Tel +32 2 227 4318; Faks +32 2 227 4381

Lembit UIBO - suursaadik
Esindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC)

Anne Kõrb - suursaadiku abi

Koordineerimine
Mikael LAIDRE - nõunik
- Aseesindaja Poliitika- ja Julgeolekukomitees (PSC), Nicolaidis, PSC koordineerimine


Valeri SAAR - brigaadikindral
Esindaja EUMC (EL Sõjaline Komitee) juures
Resideerib esinduses NATO juures, tel +32 2 707 9540 

Margot KÜNNAPUU - kolonelleitnant
- Sõjalise esindaja asetäitja
Tel +32 2 227 4309; NATO-s +32 2 707 9595 

Avo VESKE - kolonelleitnant
- Eesti esindaja Euroopa Liidu sõjalise väevõime töögrupis
Tel +32 2 227 4358 

Karin RANNU - nõunik
- RELEX (CFSP eelarve jm rahastamisküsimused, EL eriesindajad, sanktsioonid, CFSP juriidiliste instrumentide - nõukogu otsuste ja määruste - ettevalmistamine, EL sõjaliste ja tsiviilse kriisihaldamisoperatsioonide lepingud);

Jüri KAHN - nõunik
- COMAG (Mashrek/Maghreb riigid), COMED (Barcelona protsess), COMEP (Lähis-Ida rahuprotsess), COMEM (Lähis-Ida k.a. Iraan, Iraak, Pärsia lahe piirkond)

Siiri KÖNIGSBERG - nõunik
- COEST (Venemaa, Ukraina, Kesk-Aasia), AMLAT, põhjadimensioon

Marek ÜHTEGI - 2. sekretär
- COEST (Gruusia, Moldova, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan), AMLAT, Euroopa Naabruspoliitika (ENP)

Lauri MADJAK - 2. sekretär
- COEST, COHOM

Kaie KORK - 1. sekretär
- COELA (EL laienemine), COWEB (Lääne-Balkan)

Käthlin SALUVEER - 3. sekretär
COAFR (Aafrika), COLAC (Ladina-Ameerika), terrorismi vastane võitlus

Liis POOLA -3. sekretär
CSDP tsiviilaspekt, CIVCOM (tsiviilne kriisihaldus), desarmeerimine, relvastuskontroll, tuumarelva leviku tõkestamine

Hestrid TEDDER - nõunik
CSDP kaitseaspekt, PMG (poliitilis-sõjalised küsimused), EL-NATO võimete grupp, EL Satelliidikeskus, küberjulgeolek)Väliskaubanduspoliitika ja arengukoostöö
Tel +32 2 227 4357; Faks +32 2 227 39 25

Väliskaubanduspoliitika

Evelin KRÕLOV - nõunik
- Kaubanduspoliitika komitee (EL väliskaubandus), COTRA (EL suhted USA ja Kanadaga)

Risto JÕGI - nõunik
- Kaubandusküsimused; kaitsetollid; tekstiil; teras; teenused; vastastikune tunnustamine; turulepääs                   

Artur KINK - nõunik
- EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon), GSP (EL soodustollide süsteem), COASI (Aasia - Okeaania riigid) 


Arengukoostöö 

Arvo ANTON -  3. sekretär
- DEVGEN (arengukoostöö), ACP (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riigid), ALIM (toiduabi), rahvusvahelised arengukonverentsid, humanitaarabi


Justiits- ja siseküsimused
Tel +32 2 227 4357; Faks +32 2 227 39 25


Märt HIIETAMM - nõunik siseküsimustes / valdkonna juht

- Siseturvalisuse valdkonna üldkoordinatsioon, ebaseaduslik ränne, koostöö varjupaigaküsimustes, IT-agentuur

Kaido TEE - nõunik siseküsimustes
- Viisa- ja piiriküsimused, seaduslik ränne, koostöö Schengeni konventsiooni raames, elanikkonnakaitse;  JHA valdkonna rahastud

Annika TALMAR - nõunik siseküsimustes
- Terrorismivastane võitlus, politseikoostöö, organiseeritud kuritegevus, narkootikumid, Schengeni konventsiooni koostöö, küberkaitse ja küberkuritegevus, JHA valdkonna rahastud ja IT-süsteemid

Tuuli LEPP  - nõunik justiitsküsimustes 
- Õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse, parem õigusloome

Julia ANTONOVA - nõunik justiitsküsimustes  - eemal kuni 15.09.2016
- Õigusalane koostöö kriminaalasjades, karistusõigus, andmekaitse, parem õigusloome

Merili OJA - nõunik justiitsküsimustes
- tsiviilõigus, ühinguõigus, intellektuaalse omandi õigus, e-õiguskeskkond, horisontaalsed justiitsküsimused


Majandus- ja rahandusküsimused
Tel +32 2 227 4335; Faks +32 2 227 3925

                    - rahandustalituse direktor 
- rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) ettevalmistus; makromajanduslik areng; pangandusliit; statistika (CCRP); Euroopa Investeerimispank (EIB); Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM); Euroopa Finantsstabiilsuse Fond (EFSF)

Katri SEIER - ELi eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika nõunik
- ELi  eelarve,  finantsraamistik; ELi vahendid ja regionaalpoliitika; Norra ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) abiprogramm; Regioonide Komitee, Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)
 
Toomas VAPPER - finantspoliitika nõunik
- Finantsteenused (pangandus, kindlustus, pension, finantsturud, aktsiad); riigiabi, riigihanked; raamatupidamine, auditeerimine; hasartmängud; finantsjärelvalve 

Elo MADISTE - maksuküsimuste nõunik
- Maksustamine

Svetlana RAUDONEN - tollipoliitika nõunik
- Toll

Natalja VIILMANN - majandus- ja panganduspoliitikanõunik, Eesti Panga esindaja
 - Rahapoliitika, makromajandus; Euroopa Keskpanka puudutav; pangandus, pangandusliit; finantsstabiilsus; finantssektori taristud


COREPER I
(EL siseturg)
Tel +32 2 227 4303; Faks +32 2 227 4343

Clyde KULL - suursaadik, esinduse asejuht 
Elen Nurme - esinduse asejuhi Coreper I küsimustes abi

Koordineerimine 
Katrin JUHANDI - nõunik
- Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester

Marion LOONELA - nõunik
-  ase-Mertens, Coreper I koordineerimine, Euroopa semester


Põllumajandus ja Kalandus
Tel +32 2 227 4342; Faks +32 2 227 4341

Peeter SEESTRAND - põllumajandustalituse direktor 
- Põllumajanduse Erikomitee (SCA) esindaja

Svetlana JANKOVENKO - nõunik, põllumajandus
- Veterinaaria, fütosanitaaria ja toiduohutus

Liina GRÜNBERG - nõunik, põllumajandus
- Põllumajanduse kaubandusküsimused, ühisturu organisatsioonid, maaelu areng

Tarvo JÄRVE - nõunik, põllumajandus ja kalandus
- Kalamajandus, fütosanitaaria, GMO-d

Herki TUUS - nõunik, kalandusküsimused
- Kalavarude hindamine, kalandusläbirääkimised kolmandate riikidega, NAFO (Loode-Atlandi kalandusorganisatsioon), NEAFC (Kirde-Atlandi Kalanduskomisjon), Kalanduskontrolli Agentuur


Tööstus, Siseturg, Energeetika, Transport ja Telekommunikatsioon
Tel +32 2 227 4342; Faks +32 2 227 3925

Kadri TALI - nõunik, majandusküsimused                                                       -Konkurentsivõime; tööstus- ja innovatsioonipoliitika; väikese ja keskmise suurusega ettevõtted; turismipoliitika; ekspordikrediit; kosmosepoliitika; GALILEO

Hettel VARIK - nõunik, majandusküsimused                                                       Siseturupoliitika, tarbijakaitse (va tervisekaitse ja lepinguõigus); parem õigusloome; tooteohutus; tehniline harmoneerimine (va mootorsõidukid); ehitustooted

Karlis GOLDSTEIN - nõunik, energeetikaküsimused

Reesi-Reena RUNNEL - nõunik, energeetikaküsimused                    

Helena HINTO - nõunik, transpordiküsimused                                                -Maismaatransport, transpordivõrgustikud ja intermodaalsed küsimusedtehniline harmoneerimine (mootorsõidukid); infrastruktuuride arendamine ja rahastamine

Gerli REBANE - nõunik, transpordiküsimused                                                              -merendus; lennundus; siseveetransport; 

Luukas Kristjan ILVES - nõunik, digitaalküsimused                                                        -Infoühiskonna üldküsimused; Euroopa Digitaalne tegevuskava, digitaalne ühtne turg;  küberjulgeolek;

Jaana SAHK - nõunik, digitaalküsimused
- Infoühiskond; e-valitsus; IKT-projektid

Aivo LEPP - nõunik, telekommunikatsioon
-Telekommunikatsioon; sideturu regulatsioon, telekommunikatsioonivõrgud, interneti haldamine, postiteenused;

Keskkonnapoliitika
Tel +32 2 227 4342; Faks+ 32 2 227 3925

Aare SIRENDI - nõunik, keskkonna- ja tuumaküsimused
- Välisõhu ja vee kaitse, kliimamuutused, tööstusreostus, kemikaalid, tuumaküsimused

Rauno REINBERG - nõunik, keskkonnaküsimused
- Looduskaitse, jäätmekäitlus, Arhusi konventsioon, metsandus

Eve TAMME - nõunik, keskkonnaküsimused
- Looduskaitse, jäätmekäitlus, Arhusi konventsioon, metsandus


Tööhõive, Sotsiaal- ja Tervisepoliitika
Tel +32 2 227 4337; Faks +32 2 227 39 25

Carita RAMMUS - nõunik töövaldkonnas
-Tööjõu vaba liikumine, töösuhted, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive - Noortegarantii, EMCO, FEAD, EGF, EaSI,  EURES.

Ethel BUBÕR - nõunik töövaldkonnas
-Tööjõu vaba liikumine, töösuhted, tööohutus ja töötervishoid, tööhõive - Noortegarantii, EMCO, FEAD, EGF, EaSI,  EURES.

Linda SASSIAN - nõunik sotsiaalküsimustes
- Sotsiaalpoliitika, sotsiaalkindlustuse koordinatsioonisüsteem, isikute vaba liikumine, avatud koordinatsioonimeetod, sooline võrdõiguslikkus, võrdne kohtlemine

Tairi TÄHT - nõunik, tervise valdkond
- tervishoid, rahvatervis, ravimid, meditsiiniseadmed, kemikaalid


Kultuur, Haridus ja Teadus
Tel +32 2 227 4337; Faks +32 2 227 39 25

Eike ELLER - kultuurinõunik
- Kultuurisuhted, kultuuripärand, audiovisuaalpoliitika, sport

Ülle KURVITS - haridus- ja noorteküsimuste nõunik
-Haridus-, noorte- ja keelepoliitika, kutsekvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine, ERASMUS+ programm, Euroopa Koolid

Maia-Liisa ANTON - teadusküsimuste nõunik
- Teadusuuringud, Horisont 2020 (EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm)
Administratiivküsimused
Tel +32 2 227 39 10; Faks +32 2 227 39 25

Malle LING - esinduse asejuht haldusküsimustes
                  - Administratsiooniülem

Meelis AAS - julgeoleku- ja haldusspetsialist

Sigrid HAAGE - asjaajamistalituse juht

Terje PALL - arhivaar, registrispetsialisti ülesannetes


Eesti ruumid EL Nõukogu hoones
Tel +32 2 281 4337 ; mobiil: +32 49 998 1238; faks +32 2 235 43 36

Silja Saar - sekretär

TopBack